Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Copyright

Copyright © 2011, eSports.cz, s.r.o. a jednotliví autoøi. Všechna práva vyhrazena. Bez pøedchozího souhlasu eSports.cz, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, pøetištìní nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo èásti materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveøejnìného na stránkách www.u18wwc2012.com, a to vèetnì šíøení prostøednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a vèetnì zahrnutí tìchto materiálù nebo jejich èásti do rámcù èi pøekopírování do vnitropodnikové èi jiné privátní sítì a vèetnì uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zøetelnì oznaèené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šíøít s podmínkou uvedení zdroje www.u18wwc2012.com.

Pøi citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj www.u18wwc2012.com.

Ochrana osobních údajù

Redakce serveru zaruèuje všem ètenáøùm ochranu jejich osobních údajù. Redakce nesbírá žádné osobní údaje, které jí ètenáøi sami dobrovolnì neposkytnou (napøíklad pøi vkládání názorù v diskusním fóru nebo pøi úèastech v soutìžích).

 
Informace o turnaji
  1. Základní informace
  2. Organizaèní výbor
  3. Poøadatelská mìsta
  4. Stadiony
  5. Vstupenky
  6. Formát turnaje
  7. Historie
  8. Partneøi
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|