Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
7.1.2012 | Lucie Štìrbová

Zlato pro Kanaïanky! Ve finále porazily Spojené státy 3:0

Z l í n - Zlato na svìtovém šampionátu vybojovaly hráèky Kanady. Ty v zámoøském finále porazily obhájkynì titulu ze Spojených státù 3:0. Dvì branky padly už v první tøetinì a Amerièankám se nepodaøilo ani pøes drtivý tlak v tøetí èásti ztrátu smazat. Naopak kanadské zlato pojistila tøetí brankou v 56. minutì v pøesilové høe Cydney Roeslerová.

 
 
 
Zápas è. 1  |  so 7.1.2012  |  19:00  |  Rozpis a výsledky
USA
0:3
Kanada
 
Tøetiny: 0:2, 0:0, 0:1
USA: Laingová (Petersová) - Burkeová, Lashombová, Steckleinová, Hamptonová, Mastelová, Johnsonová, Rachlinová - Carpenterová, Pankowská, Kennedy-Menefeeová - Skarupaová, Savageová, Trivignová - Schipperová, Cameranesiová, Danielsová - Crossmanová, Flugová, D Oenchová, Illikainenová
Kanada: Maschmeyerová (Chuliová) – Ambrose, Roeslerová, Crossleyová, Krzyzaniaková, Richardsonová, Frazerová, Krauseová – Lefortová, Mercerová, Kohlerová – Staceyová, Dufaultová, Conneryová – Clarková, Woodsová, Sowchuková – Brykaliuková, Capizzanová, MacAulayová - Duboisová
Branky a asistence: 10. Crossleyová (Woods), 15. Lefortová (MacAulayová, Crossley), 56. Roeslerová (Lefortová)
Støely: 28:16 (9:3, 8:9, 11:4 ). Vylouèení: 6:8. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Ugajinová (JPN) - Inoueová (JPN), Majapurová (FIN). Divákù: 950.

Fotogalerie

 

Komentáø

Zámoøské finále bylo oèekávaným vyvrcholením celého turnaje. Asi jen málokdo èekal, že si to o zlato rozdá nìkdo jiný než týmy Kanady a Spojených státù.

V úporné bitvì o každý centimetr ledu byly v úvodních minutách úspìšnìjší Spojené státy. Kanada se ale z úvodního tlaku rychle oklepala a stále èastìji pronikala do útoèného pásma. V nìm se sice zpoèátku Amerièankám daøilo držet Kanaïanky mimo støelecké pozice, støed pásma mìly pokrytý do posledního centimetru ledu, Kanada ale pøesto vstøelila první branku.

V 10. minutì zvolila Woodsová místo støely pøekvapivì pøihrávku na Alexis Crossleyovou a americká gólmanka se nestihla pøesunout – 1:0. Následnou pøesilovku Státy prohospodaøily, hráèky snadno ztrácely pásmo a tlak si nevytvoøily. Kanada naopak svou první pøesilovku zužitkovala. Po bleskové akci pøed brankou doklepla puk za Laingovou v 15. minutì Sarah Lefortová.

Šance na nápravu pøesilovkové bilance mìly Amerièanky v úvodu druhé tøetiny – a to hned dvakrát v krátkém sledu. Skarupaová sice nìkolikrát kroužila pásmem jako sup, ale Kanada se v obou pøípadech ubránila.

Pøi vlastním oslabení pak Amerièanky obìtavì skákaly do støel. Kanadì tím zabránily skórovat, její tlak ale narùstal. V druhé èásti tøetiny mìly Kanaïanky mírnì navrch. Nejvìtší gólovku nicménì spálil v posledních vteøinách druhé èásti tøetí americký útok – puk se po chybì kanadské gólmanky kutálel jen pár centimetrù od brankové èáry, žádné hráèce se ale nepodaøilo doklepnout ho do sítì.

Kdyby se hrálo na jasné gólové šance, byly by Amerièanky jednoznaènými mistrynìmi svìta. Tøetí tøetina byla èistì v jejich režii. Vìtšinu èasu strávily na ledì dva první americké útoky a Kanada se èasto bránila jen za cenu faulù.

Na Maschmeyerovou v kanadské brance létal jeden puk za druhým. Zuby si na ní ale nìkolikrát vylámaly Skarupaová, Pankowská, Savageová i kapitánka Carpenterová. Hra se celých dvacet minut odehrávala de facto jen na jedné polovinì høištì. Volnìji mìla kanadská gólmanka jen ve chvílích, kdy se Kanaïankám podaøilo vyhodit. Nìkolikrát jí pomohly i dobøe postavené tyèky.

V 56. minutì se pak nechala naprosto zbyteènì vylouèit Savageová za sekání v útoèném pásmu a bylo hotovo. Cydney Roeslerová nahodila v pøesilovce puk od modré a ten zapadl až za záda Laingové – 3:0. Závìr zápasu Amerièanky nezvládly, dvakrát putovaly na trestnou lavici a titul tak putuje po dvou letech opìt do Kanady. Na obhájkynì titulu zbylo jen støíbro.

Ohlasy trenérù

Pierre Alain (trenér Kanady): „Pøed zápasem jsme nebyli nervózní. Vìdìli jsme dopøedu, co nás èeká a co máme dìlat, plánovali jsme takto hrát. Vìdìli jsme, že budeme muset hrát dobøe v obranném pásmu, takže jsme trénovali obranu celý týden, abychom to dneska zvládli. Takže jsme na to byli pøipravení.“

Heather Linstadová (trenérka USA): „Je to pro nás zklamání. Holky celý zápas tvrdì pracovaly, hrály jako tým, ale bohuže jsme nedokázaly promìòovat šance. Soupeø hrál v obranì velmi dobøe. Trénovat tento tým pro mì byla èest a privilegium.“

U Sportingbetu mùžete sázet bez manipulaèních poplatkù ètyøiadvacet hodin dennì.
 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing