Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
6.1.2012 | Filip Bazala

Kanada si ve finále zahraje s USA

Z l í n - Druhé semifinále, v nìmž se pøedstavily Kanada a Švédsko, mìlo podobnì jako to první jasného favorita. Hráèky javorových listù to ihned od zaèátku daly Švédkám silnì najevo a brzy se dostaly do vedení. Švédky se snažily dosáhnout alespoò èestné branky, ale to se jim nepodaøilo. Zahrají si tak pouze o tøetí místo s Nìmeckem. Kanada si to ve finále rozdá se Spojenými státy americkými.

 
 
 
Zápas è. 2  |  pá 6.1.2012  |  19:00  |  Rozpis a výsledky
Kanada
7:0
Švédsko
 
Tøetiny: 3:0, 2:0, 2:0
Kanada: Chuliová – Crossleyová, Ambroseová, Richardsonová, Roeslerová, Krzyzaniaková, Frazerová, Krauseová – Lefortová, Mercerová, Kohlerová – Staceyová, Dufaultová, Conneryová – Clarková, Woodsová, Sowchuková – Brykaliuková, Capizzanová, MacAulayová - Duboisová
Švédsko: Besselingová - Kjellbinová, Hedinová, Lillbacková, Bäcklinová, Ekströmová, Fridhová, Markströmová, Alasalmiová - Anderssonová, Löwenhielmová, Carlssonová - Petersonová, Lindbergová, Yucelová - Johanssonová, Lennartssonová, Küllerová - Eidensteinová, Palmová, Wongová.
Branky a asistence: 7. Crossleyová (Mercerová, Kohlerová), 9. Sowchuková (Clarková), 18. Ambroseová, 26. Mercerová (Ambroseová, Duboisová), 26. Staceyová (Conneryová), 50. Lefortová (Kohlerová, Roeslerová), 54. Capizzanová (Brykaliuková).
Støely: 33:6 (9:2, 11:3, 13:1 ). Vylouèení: 7:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Ugajinová (JPN) - Bednáøová, Štefková (CZE). Divákù: 310.

Fotogalerie

 

Komentáø

Ihned od první minuty se hnaly kanadské hokejistky do útoku a snažily se urvat vedení na svou stranu. Žádná ze støel nemìla brankové parametry a Besselingová, tak nemìla pøíliš práce. Ve ètvrté minutì se prosadily Švédky a propukla jejich velká radost. Bohužel pro hráèky Tre Kronor hlavní sudí rozpažila a ukázala postavení útoèící hráèky v brankovišti. Co se nepodaøilo Švédkám, tak udìlaly o chvíli pozdìji Kanaïanky. Mercerová našla pøed brankou Alexis Crossleyovou, jež puk zametla do branky. Švédsko okamžitì vysunulo pressing, ale to se jim stalo osudným. Otevøená zadní vrátka využila v deváté minutì dvojice Clarková, Erika Sowchuková, kdy druhá jmenovaná dorážela puk za záda Besselingové.

Hráèky ve žlutomodrém poté zahrávaly pøesilovku, ale krom prohazování puku kolem mantinelu se do vážnìjší akce nedostaly. Nalomené Švédky se opìt ubraly do obrany. Crossleyová se v sedmnácté minutì dostala do šance a ihned pálila z mezikruží, ale Besselingová dobøe vidìla a její šanci chytla. Co se nepovedlo Crossleyové, se o minutu pozdìji podaøilo Erin Ambroseové, jež tvrdou ranou vymetla pavuèinu v šibenici branky Besselingové. Hráèky Švédska tak po první tøetinì prohrávaly 3:0 a už v tuto chvíli málokdo pochyboval o vítìzství javorových listù.

Ve druhé dvacetiminutovce se hodnì vyluèovalo a to hned šestkrát. První vylouèenou byla Conneryová a o 53 vteøin pozdìji Roeslerová. Švédky mìly velkou šanci na branku ve dvojnásobné pøesilovce, ale absolutnì se nedostaly do šance a Kanada se s lehkostí ubránila. O chvíli pozdìji šla za katr Švédka Carlssonová, a jak se má zahrávat pøesilovka, tak to pøedvedla Kanada ukázkovì. Rychlou kombinaci v útoèném pásmu zakonèovala ètvrtou brankou Cayley Mercerová. Neubìhla ani minuta a Kanada se opìt radovala. Støelu Conneryové dorážela za záda Besselingové Laura Staceyová. Poté mohly v pøesilovce odpovìdìt Švédky, ale krom srovnání kroku s javorovými listy nebyly schopné nièeho víc.

Kanada mírnì uspokojena dobrým skórem polevila nebo to možná spíš byly Švédky, kdo zaèal více bruslit a bojovat, tìžko øíct pøi tak jednostranném zápase. Do dalšího tlaku se javorové listy dostaly v oslabení Švédska, ale tentokrát už hráèky Tre Kronor perfektnì bránily a nedovolily dalšího skórování. Naopak mohly samy dát branku v 37. minutì, kdy z pozice v mezikruží pálila Löwenhielmová, ale bohužel pro Švédsko tìsnì mimo. Tøetina se dohrála už v poklidu a Kanada po ètyøiceti minutách vedla jasným rozdílem 5:0.

Poslední tøetina zaèala vyrovnanou hrou na obou stranách. Švédky chtìly za každou cenu vstøelit èestnou branku, ale když už se dostaly do šance, tak je zastavila nepøesná støela nebo gólmanka Chuliová. Tempo hry se ve tøetí tøetinì rozjíždìlo pomaleji. Hodnì jej také brzdily èastá vylouèení, kterými Ugajinová nešetøila. Jedno z nich využila v desáté minutì Sarah Lefortová, když dorážela do prázdné branky støelu Kohlerové. Hráèky v èervené si již byly jisty svým postupem a hrály uvolnìnì.

Za to Švédky se snažily, co to šlo, aby nevyfasovaly další branky. Gólový souèet podtrhla v minutì ètyøiapadesáté Kristyn Capizzanová, když po pøihrávce Brykaliukové vstøelila sedmou branku. Utkání se dále odehrávalo pouze pøed Besselingovou. Hráèky Tre Kronor zamìstnaly kanadskou gólmankou pouze jedinou støelou ve tøetí tøetinì a to je málo. Skóre už se do konce zápasu nemìnilo a Kanada si s pøehledem dokráèela do finále. Hráèkami zápasu byly vyhlášeny Erin Ambroseová (CAN) a Elin Johanssonová (SWE).

Druhá jmenovaná se pak po zápase krátce rozpovídala o výkonu v zápase a o zítøejším utkání o bronz: „Dneska to pro nás byl tìžký zápas. Není toho o moc víc, co øíct. Na druhou stranu jsme hrály dobøe, což je dobrý základ pro zítøejší utkání. Jsem spokojená s výkonem celého mužstva. Nemyslím si, že bychom mìly s nìjakou herní disciplínou vìtší problémy," vykládala po utkání a pak zhodnotila šance Švédek na bronz: „Zítøejší zápas? Myslím, že to bude tìžké, ale že jsme trochu lepší a že to zvládneme." Erin Ambroseová se také vyjádøila k utkání a k finále s USA. „Myslím, že máme tým, který se soustøedí na každý zápas, na každou situaci a každou tøetinu. Samozøejmì se soustøedíme na zítøejší finále, což je náš cíl. Chceme se vrátit domù se zlatou medailí."

Ohlasy trenérù

Henrik Cedergren, trenér Švédska: „S Kanadou máme problémy vždycky, když ji potkáme. Myslím ale, že 3:0, 2:0 a 2:0 je docela dobrý výsledek. Potrestali nás za každou chybu, kterou jsme udìlali. Navíc mají výbornou defenzivu, takže nám nedovolili moc støel. A když nestøílíte, tìžko mùžete dát góly."

Pierre Alain, trenér Kanady: „Tento týden jsme se soustøedili na naši defenzivu, takže jsme oèekávali, že dnes budeme v obranì velmi dobøí. Nedostat ani gól byl jeden z našich dnešních cílù. Start zápasu byl pomalý, nemìli jsme dost dobrý nástup. Když nám dali gól, který nebyl uznaný, zaèali jsme teprve hrát naši hru. Naše hráèky byly trochu ustrašené, ale tato situace jim pomohla dostat se do zápasu."

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing