Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
7.1.2012 | Filip Bazala

Bronzové medaile pro Švédsko!

Z l í n - Souboj o bronzové medaile svedly ve Zlínì Švédky s Nìmkami. V úvodu se dostaly do vedení Nìmky, ale v dalších tøetinách pøelily hráèky Tre Kronor na svoji stranu pøevahu a nastøílely další branky, které jim pøinesly bronz. Vítìznou branku zápasu vstøelila ve 47. minutì Michelle Löwenhielmová. Švédsko tøetí místo obsadilo právem, jelikož mimo USA a Kanadu pøemožitelky nenašly.

 
 
 
Zápas è. 2  |  so 7.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
Švédsko
4:1
Nìmecko
 
Tøetiny: 0:1, 1:0, 3:0
Švédsko: Hjorthová - Kjellbinová, Hedinová, Lillbäcková, Bäcklinová, Ekstromová, Fridhová, Markstromová, Alasalmi - Anderssonová, Löwenhielmová, Carlssonová - Petersonová, Lindbergová, Yucelová - Johanssonová, Lennarstssonová, Küllerová - Markströmová, Alasalmiová, Eidenstenová.
Nìmecko: Alblová - Ujciková, Fiegertová, Wagnerová, Fritzová, Reimannová, Scheuerleinová, Bartschová, Voogová - Delarbreová, Klugeová, Spiegelbergerová - Haringerová, Seitzová, Engelová - Lubbertová, Karpfová, Schmidová - Bartschová, Voogová, Bauerová.
Branky a asistence: 31. Johanssonová, 47. Löwenhielmová (Carlssonová, Wongová), 53. Anderssonová (Carlssonová, Kjellbinová), 60. Palmová - 5. Spielbergerová (Delarbreová, Ujciková).
Støely: 33:18 (10:7, 10:7, 13:4 ). Vylouèení: 5:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Gageová (CAN) - Cerhitová (SVK), Štefková (CZE). Divákù: 310.

Fotogalerie

 

Komentáø

Souboj o bronzové medaile zaèal vyrovnanou hrou na obou stranách. Ve tøetí minutì šly Švédky do ètyø a Nìmky zahrávaly pøesilovou hru. Vytvoøily si tlak, ale chybìla tomu støela na švédskou branku. To si uvìdomila Kerstin Spielbergerová, když uvidìla z trestné lavice vracející se Palmovou a z témìø nulového úhlu napálila tvrdou ranou puk na branku a nachytala pøekvapenou Hjorthovou, jež mìla kousek volného místa nad ramenem. Nìmky se dostaly do pøekvapivého vedení, které jim dodalo sil a sebevìdomí. V polovinì tøetiny hráèky ve žlutomodrém srovnaly hru a dostaly se do šancí. Alblová v brance nedovolila žádné dorážky a všechny puky letící kolem ní schovávala poctivì ve výstroji.

Nejvìtší šanci tøetiny mìla o chvíli pozdìji Löwenhielmová, jež dostala namazáno na pravý kruh a okamžitì pálila, Alblobá byla opìt pøipravena. Hráèky ve žlutomodrém se dostaly po tøetí do oslabení a Nìmecko si užívalo výhody pøesilovky. Hjorthovou však výraznìji neohrozily, ale Švédkám silnì zatápìly pøi rozehrávce, která jim dìlala velké problémy. Poslední minuty první dvacetiminutovky se odehrávaly pøevážnì na Nìmecké pùli, ale bez vážnìjších šancí. Nìmky šly tak do kabin spokojenìjší. Støely po první tøetinì byly 10 – 7 pro Švédky.

Do druhé tøetiny vlétly Švédky ve velkém stylu a ihned od prvních vteøin zamìstnávaly obranu Nìmek. Velkou šanci si vytvoøil první útok žlutomodrých hráèek, jež po rychlé kombinaci provìtraly betony Alblové. Dále to zkoušela Lennartssonová, ale take neuspìla. Ve 31. minutì zahrávaly týmy vhazování v obranném pásmu Nìmecka. Švédky nahodily puk na Alblovou, pøed níž puk zamíchaly ještì nìmecké obránkynì, ale tak nešikovnì, že se dostal na hùl Elin Johanssonové, která do na pùl odkryté branky vyrovnala stav utkání na 1:1. Hra se srovnala a tlaèit zaèaly take Nìmky, které nyní potøebovaly dát branku.

Hodnì tomu pomohla I kanadská sudí, jež vyluèovala støídavì na obou stranách. Hrálo se tedy nahoru dolù. V osmatøicáté minutì trefila ranou od modré Bäcklinová tyè a Alblová si mohla z hluboka oddechnout. Pøed Hjorthovou se v závìru tøetiny ocitla Delarbreová, ale její støelu Švédka zlikvidovala. Nic zásadního se již nestalo a po dvou tøetinách byl stav 1:1. 10 – 7, tak takový byl poèet støel ve druhé tøetinì z pohledu Švédska, takže stejný jako v první periodì.

Perioda tøetí poèala zvýšenou aktivitou Švédek, podobnì jako v pøedchozích tøetinách. Nìmky musely opìt pozornì bránit a vyvarovat se zbyteèných chyb. To se jim daøilo a poèáteèní tlak hráèek Tre Kronor odrazily. Poté mìly výhodu pøesilovky hráèky Nìmecka, ve které krom odvážného najetí Spielbergerové do levého kruhu a následné tvrdé rány, jež Hjorthová zlikvidovala si výraznìjší šanci nevytvoøily. Ke slovu tak pøišly Švédky. V pøesilovce absolutnì vyšachovaly obranu Nìmek a do prázdné klece zakonèovala akci Michelle Löwenhielmová. Švédky ihned zkoušely opìt skórovat a zlomit Nìmky, jenže tentokrát Alblovou nepøekonaly. Na druhé stranì mohly srovnat Nìmky, když Delarbreová z poza branky zkoušela zasunou k tyèi, ale Hjorthová reflexivnì pøirazila beton k tyèi a puk na poslední chvíli zastavila.

Pøišla další pøesilovka a s ní i høebíèek do rakve Nìmek. Matildah Anderssonová se nejlépe zorientovala v brankovišti a doklepla puk za záda Alblové. Nìmky, ale neházely flintu do žita, vzaly si oddechový èas a domluvily si strategii na poslední minuty. Hráèky Tre Kronor, ale ukázaly velkou zdatnost v obranì a Nìmky prakticky do nièeho nepustily. Nakonec pøi nìmecké høe bez brankáøe, se pøes celé høištì do prázdné branky ještì trefila Isabella Palmová - 4:1. První medaile na turnaji, tak obdrželo Švédsko a nutno øíct, že zaslouženì.

Laura Klugeová (GER) a Linn Petersonová (SWE) byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami utkání. Celkovì nejlepšími hráèkami na turnaji za Nìmecko se staly: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Za Švédsko to byly: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová. Po utkání jsme vyzpovídali hráèky z každého týmu.

Smutná Marie Delarbreová (GER) hodnotila zápas o bronz: „Švédky mìly dobrý tým. My jsme v závìru bojovaly, ale bohužel to nevyšlo. Být vyhlášená nejlepší hráèkou týmu je velká èest. Ale teï jsem samozøejmì spíše zklamaná z porážky. S Kerstin Spielbergovou jsme spolu døíve nehrály, prostì nám ta spolupráce najednou zaèala fungovat.“ Na druhé stranì spokojená Linn Petersonová (SWE): „Jsem za ten bronz vážnì šastná. Myslím si, že jsme byly silné jako tým, bojovaly jsme jedna za druhou a nikdy to nevzdávaly, to jsou hlavní dùvody naší výhry. Pøed zápasem s Nìmeckem jsem vìdìla, že nehrají vùbec špatnì a mají v týmu nìkolik silných hráèek, takže jsem èekala vyrovnaný zápas. Žádná party nebude, ještì dneska odlétáme pryè. Teï pojedeme na hotel, spoleènì se najíme a oslavíme to jen tak lehce.“

Ohlasy trenérù

Henrik Cedergren (trenér Švédska): „Na zaèátku jsme mìli urèité potíže, ale po první tøetinì jsme mìli poradu v kabinì a pak už jsme hráli tak, jak jsme plánovali. Nìmky hrály opravdu dobøe, když jsme jim nechali trochu prostoru, hned se zaèaly prosazovat. My jsme ale byli lépe organizovaní, lépe jsme drželi puk a máme více kvalitních hráèek. Oni se nám ale pøibližují, takže pøíštì by pro nás mohlo být tìžší je porazit.“

Maritta Beckerová (trenérka Nìmecka): „S celkovým umístìním jsme spokojení. Zklamáni ale samozøejmì jsme. Pøece jen èlovìk nemá na každém mistrovství šanci na medaili. Dnes už jsme na to nemìly, hráèky byly moc unavené. Neøekla bych, že Švédky byly lepší. Jen mìly víc energie, lépe promìòovaly šance a také už o medaile hrály døíve. Náš tým byl velmi mladý s devíti hráèkami roèníku 1996. Byla to pro nì cenná zkušenost, kterou snad zužitkujeme pøíští rok.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing