Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
1.1.2012 | Filip Bazala

USA bez problémù porazily Švédky

Z l í n - Ke svému druhému utkání nastoupily hráèky Švédska proti favorizovaným Spojeným státùm americkým. Obì mužstva mìla na kontì po tøech bodech za vítìzství v úvodních zápasech. Silné Amerièanky od zaèátku tlaèily na bránu Švédska a k vidìní byl obdobný scénáø, jako pøi utkání USA - Rusko. Amerièanky nastøílely Švédsku sedm branek a jasnì si vybojovaly postup do vyøazovacích èástí. V zápase se hattrickem blýskla Haley Skarupaová. Poslední zápas èeká na Amerièanky v úterý proti Èeské republice.

 
 
 
Zápas è. 7  |  ne 1.1.2012  |  19:00  |  Rozpis a výsledky
Švédsko
0:7
USA
 
Tøetiny: 0:3, 0:0, 0:4
Švédsko: Hjorthová (Besselingová) - Kjellbinová, Hedinová, Lillbacková, Bäcklinová, Ekströmová, Fridhová, Markströmová, Alasalmiová - Anderssonová, Löwenhielmová, Carlssonová - Petersonová, Lindbergová, Yucelová - Johanssonová, Lennartssonová, Küllerová - Eidensteinová, Palmová, Wongová.
USA: Laingová - Burkeová, Lashombová, Steckleinová, Hamptonová, Mastelová, Johnsonová, Rachlinová - Carpenterová, Pankowskiová, Kennedy-Menefeeová - Skarupaová, Savageová, Trivignová - Schipperová, Cameranesiová, Danielsová - Crossmanová, D´Oenchová, Illikainenová.
Branky a asistence: 10. Carpenterová (Kennedy-Menefeeová, Pankowskiová), 12. Trivignová (Steckleinová, Kennedy-Menefeeová), 19. Skarupaová (Savageová, Trivignová), 42. Skarupaová (Savageová, Trivignová), 50. Pankowskiová (Burkeová), 57. Pankowskiová (Carpenterová), 57. Skarupaová (Savageová).
Støely: 10:49 (2:24, 6:10, 2:22 ). Vylouèení: 5:2. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Nelibová (CZE) - Gagnonová (CAN), Inoueová (JPN). Divákù: 210.

Fotogalerie

 

Komentáø

Zápas Švédska s Amerikou zaèal podle jasných prognóz plnì v roli zámoøských hráèek. Hráèky Tre Kronor vsadily od zaèátku na velkou bojovnost a za každou cenu nenechat ani centimetr volný. V páté minutì Amerièanky zahrávaly témìø dvouminutovou pøesilovku pìt na tøi a i pøes velké množství šancí se Švédky držely. Branka pøišla až v desáté minutì, kdy se osamocená Alex Carpenterová prosadila pøi samostatném úniku. Další branka Ameriky pøišla brzy. V pøesilové høe si pøed branku dobøe stoupla Dana Trivignová, jenž teèovala puk za záda Hjorthové po støílené pøihrávce Paige Savageové – 2:0. Švédkám se absolutnì nedaøilo dostat se z pásma.

V pøesilové høe se Švédky osmìlily a na chvíli se usadily v pásmu USA, ale na vìtší èiny nedosáhly. Favoritky tak opìt pøevzaly otìže a dlouhé minuty zamìstnávaly branku Švédska. Odmìna jim pøišla minutu a pùl pøed koncem, kdy se do horního rùžku z levého kruhu pøed brankou trefila autorka hattricku ze zápasu s Ruskem Haley Skarupaová. Amerièanky si v první tøetinì zajistily jasné vedení 3:0, když na Hjorthovou vyslaly ètyøiadvcet støel. Švédkám se podaøilo vystøelit dvakrát.

Druhá dvacetiminutovka odstartovala krátkou snahou Švédek na pokus o støelbu, ale poté už zase hrály jen Amerièanky. D´Oenchová se opøela do puku a Hjorthová její dìlovku se štìstím vyrazila. O pár chvil pozdìji mohla jet sama na branku Amerièanka Skarupová, ale zastavil ji hvizd sudí pro ofsajd. Švédsko se dostalo ke støele až v osmadvacáté minutì, kdy se odhodlala Ekstromová. Laingová v pohodì zasáhla. V polovinì utkání šla na trestnou lavici pykat Lashombová a Švédky mìly šanci na vytvoøení akce. Podaøilo se jim jen posílat si puk v útoèném pásmu, což Amerièanky dlouho netrpìly a pøevzaly iniciativu. USA se ubránilo a zaèalo podnikat další šance. Skarupová se proklièkovala pøes tøi hráèky Švédska až k Hjorthové, ale na ni už nevyzrála.

Nejvìtší dosavadní šanci na gól si Švédky vytvoøily v osmatøicáté minute, kdy zùstala sama pøed Laingovou Kullerová a z první vypálila smìrem na branku. Bohužel pro Tre Kronor se ji puk postavil na hranu a støela šla vysoko nad. Po zbytek èasu druhé tøetiny se už nic zásadního neudálo a Švédky si tak mohly oddechnout, že druhou dvacetiminutovku pøežily bez úhony.

Poslední tøetina poèala opìtným tlakem Amerièanek, které se brzy opìt prosadily. Hezkou akci z prostoru v mezikruží zakonèovala za záda Hjorthové Haley Skarupová. Nadále byla k vidìní stejná písnièka, Amerièanky tvrdì doráží na Švédskou branky a Švédky neví kam døív. Skarupová se v dalším prùbìhu opìt dostala do šance, ale branka z toho tentokrát nebyla. Poté vyslal z první bombu Pankowskiová, ale branku tìsnì netrefila. V polovinì tøetiny šla Lindbergová na trestnou laviciza podražení a Amerièanky dostaly další velkou možnost ke vstøelení branky. Tu náležitì využily, když se po pøihrávce Burkeové prosadila tvrdou ranou Haley Pankowskiová. Spojené státy vedly tedy 5:0 a mohly hrát v klidu.

Jenže Švédky hrály ještì ve vìtším klidu, což pomohlo Amerièankám k dalším tvrdým náporùm. Ty pøinesly ovoce ètyøi minuty pøed koncem v pøesilové høe, kdy po krásném prùniku po pravé stranì zamíøila nad lapaèku Hjorthové opìt Anne Pankowskiová a zvýšila na 6:0. Devìt sekund ubìhlo a už to bylo 7:0. Haley Skarupová završila svùj hattrick po pøihrávce Savageové na vzdálenìjší tyè, kde stála osamocena. Do konce zápasu už žádná branka nepadla a Švédsko prohrálo s Amerikou 7:0.

Ohlasy trenérù

Henrik Cedergren: (trenér Švédska): Proti Spojeným státùm hrajeme vždy nároèné zápasy, jsou to šampioni a je to vždy boj. V nìkterých momentech jsme jim staèili, ale nejsme dost silní na to, abychom s nimi drželi krok celý zápas. Když je pustíte k brance, dají vám gól. Jsou velice efektivní a je tìžké je držet zpátky.
Heather Linstad (trenérka USA): “Chtìli jsme zvládnout zaèátek a prvních pìt minut diktovat hru, to se nám povedlo. Nemyslím si, že bychom ve druhé tøetinì polevili. Støídání v této periodì vždy trvá déle, a tak jsme obèas v nìkterých pozicích propadli. Ve tøetí èásti jsme ale soupeøe znovu dostali pod tlak.”

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing