Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
31.12.2011 | Aleš Novotný

Kanada v úvodním duelu skupiny B smetla Švýcarsko

P ø e r o v - Skupinu B svìtového šampionátu dívek do 18 let v Pøerovì otevøelo utkání Kanady se Švýcarskem. Favorit duelu byl jasnì urèen a podle toho také zápas dopadl. V první tøetinì sice Švýcarky ještì dokázaly držet mírnou ztrátu ve skóre, ale od druhé èásti už Kanaïanky míøily mnohem pøesnìji a jejich vedení narùstalo obrovským tempem. Ve druhé tøetinì se prosadily pìtkrát, ve tøetí dokonce šestkrát. Jeden z nejsilnìjších týmù na turnaji tak zvítìzil hladce 13:1.

 
 
 
Zápas è. 2  |  so 31.12.2011  |  13:00  |  Rozpis a výsledky
Kanada
13:1
Švýcarsko
 
Tøetiny: 2:1, 5:0, 6:0
Kanada: Maschmeyerová – Richardsonová, Crossleyová, Ambroseová, Krausová, Krzyzaniaková, Roeslerová, Frazerová – Clarková, Brykauliková, Staceyová, Woodsová, Capizzanová, Dufaultová, Lefortová, Sowchuková, Mercerová, Conneryová, Kohlerová, MacAulayová, Duboisová.
Švýcarsko: Alderová (40. Heimová) – Wuttkeová, Gublerová, Hofstetterová, Willinerová, Abgottpsonová, Stalderová, Staigerová, Scheurerová, Altmannová, Reuggeová, Biglerová, Desboeufsová, Poschungová, Eggimannová, Lehnerová, Daleová, Stanzová, Waidacherová, Ciprianiová.
Branky a asistence: Branky: 5. Woodsová (Capizzanová), 10. Duboisová (Conneryová), 21. Woodsová (Sowchuková), 23. Crossleyová (Ambroseová), 32. Duboisová (Lefortová), 32. Clarková, 34. Mercerová (Staceyová), 41. Roeslerová (Richardsonová), 45. Mercerová (Staceyová), 53. Staceyová, 55. Conneryová (Lefortová), 58. Kohlerová (MacAulayová), 59. Duboisová (Conneryová) – 6. Waidacherová (Stanzová).
Vylouèení: 5:6. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0.
Rozhodèí: Axelsson - Conolly, Štefková. Divákù: 1400.

Fotogalerie

 

Komentáø

Kanaïanky zahájily utkání podle oèekávání velmi aktivnì. Jejich nápor ještì zvýraznila pøesilová hra, ve které mìla nejvìtší pøíležitost Staceyová, ale namíøila kotouè mimo. Pøesto se však favoritky turnaje dostaly brzy do vedení. Na konci 5. minuty Woodsová tìžila z pøesné pøihrávky Capizzanové a tentokrát už se puk do branky dostal. "Vidìla jsem volné místo, když jsem vyjela zpoza branky, tak jsem zkusila vystøelit," øekla Woodsová.

Z vedení se však hráèky Kanady radovaly pøekvapivì jen malou chvíli. Švýcarky totiž bleskovì potrestaly jejich faul, když Waidacherová uspìla z prostoru tìsnì pøed brankovištìm. "Byl to úžasný pocit. Protože šlo o vyrovnávací branku proti Kanadì," prozradila Waidacherová. Viditelný tlak si ale zámoøský tým držel i po inkasované brance a na další gól tak diváci nemuseli èekat dlouho. V polovinì 10. minuty se prosadila Duboisová.

Další gól ve zbývající èásti první periody už nepøišel, pøestože Kanaïanky k nìmu mìly nìkolikrát hodnì blízko. Zejména únik Clarkové po køídle se musel líbit a potleskem velmi dobøe zaplnìný pøerovský stadion ocenil støelu Ambroseové i únik Brykaliukové v poslední minutì tøetiny.

Druhou tøetinu zahájily hráèky helvétzkého køíže v pøesilovce, jenže samy inkasovaly. Kanaïanky využily pìkného pøeèíslení dvou na jednu, které pøesnì zakonèila Woodsová. Ve 23. minutì mìla obrovskou pøíležitost Ambroseová, míøila sice pøíliš vysoko, ale hned vzápìtí pøipravila Crossleyové pozici na støelbu od modré, a ta byla pøesná.

Švýcarky se v této pasáži hry témìø vùbec nedostávaly do útoèného pásma, za to pøed jejich brankou to neustále hoøelo. Na 5:1 zvyšovala Duboisová a posléze vedení zámoøských dívek ještì více narostlo. Do støelecké listiny se postupnì zapsaly také Clarková a Mercerová. Závìr druhé èásti pøinesl sérii vylouèení na švýcarské stranì, což slibovalo další zmìny skóre.

Ta pøišla ale až na zaèátku tøetí tøetiny, kdy od modré èáry støílela Richardsonová a Roeslerová kotouè bravurnì teèovala mimo dosah brankáøky Heimové, která vystøídala Alderovou. K desátému gólu pak pøiblížila Kanadu Mercerová, jejíž støela propadla do švýcarské klece hodnì šastnì.

Ve 47. minutì se po dlouhé dobì dostaly k pøíležitosti také hráèky Švýcarska. Daleová byla sama pøed brankou, jenže Maschmeyerovou mezi tøemi tyèemi pøekonat nedokázala. Stejnì dopadla po chvíli i Stanzová. A tak se ke slovu znovu dostala Kanada, z modré èáry støílející Staceyová zvýšila vedení už na 10:1.

V závìru zápasu se podaøilo hráèkám s javorovým listem do výše skóre ještì promluvit. Bìžela polovina 55. minuty, kdy z mezikruží pøesnì zacílila Conneryová a krátce na to byla úspìšná také Kohlerová a Duboisová. Skóre úvodního duelu skupiny B se tak zastavilo na 13:1.

Utkání se v Pøerovì hrálo ve vynikající atmosféøe s 1400 diváky. Nechybìly ani mexické vlny. "Mysleli jsme, že pøijde jen pár lidí, ale tohle bylo prostì úžasné," øekla Woodsová. "Bylo skvìlé hrát v Pøerovì, kde pøišla spousta lidí," podìlila se o dojmy také Waidacherová.

Ohlasy trenérù

Pierre Alain (trenér Kanady): "Zaèali jsme velice pomalu a nadvládu nad zápasem jsme získali až ve druhé tøetinì, kdy jsme více bruslili, pøihrávali i støíleli. Pak už to bylo jen lepší a lepší. V pøíštím zápase se budeme snažit hrát a bruslit celých šedesát minut. Atmosféra v arenì byla fantastická, lidé zde fandili a buèeli a bylo to tak skvìlé, že jsme o tom dokonce mluvili na støídaèce."

Dominik Schar (trenér Švýcarska): "Vìdìli jsme, že Kanaïanky jsou technicky vyspìlejší než my. Chtìli jsme zaèít dobøe a soupeøe potrápit, což se nám podaøilo. Jenže soupeøi se ještì do konce první tøetiny podaøilo odskoèit o jednu branku. Myslím si, že zápas poté definitivnì rozhodly tøi branky Kanady v polovinì zápasu. Snad dokážeme bodovat v ostatních zápasech."

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing