Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
3.1.2012 | Aleš Novotný

Hráèky Nìmecka po zlepšeném výkonu postupují na úkor Švýcarek

P ø e r o v – Nìmecké hokejistky v posledním zápase skupiny B v Pøerovì hodnì zamotaly poøadím na postupových místech. V obou pøedchozích zápasech nedokázaly ani jedinkrát skórovat, ale v duelu se Švýcarskem pøišlo jejich výrazné zlepšení. Na výhøe 6:1 má nejvìtší podíl útoènice Kerstin Spielbergerová, která se prosadila hned ètyøikrát. Postupová tajenka je tedy už definitivnì rozluštìná. Nìmky postupují do další fáze turnaje právì na úkor Švýcarek.

 
 
 
Zápas è. 10  |  út 3.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
Švýcarsko
1:6
Nìmecko
 
Tøetiny: 1:1, 0:1, 0:4
Švýcarsko: Alderová – Staigerová, Altmannová, Wuttkeová, Gublerová, Hofstetterová, Willinerová, Scheurerová, Stalderová – Eggimannová, Daleová, Stanzová (C), Rueggová, Waidacherová, Biglerová, Desboeufsová, Lehnerová, Poschungová, Ciprianiová.
Nìmecko: Alblová – Ujciková, Fiegertová (C), Wagnerová, Fritzová, Reimannová, Scheuerleinová, Bartschová, Voogová – Delarbreová, Klugeová, Spielbergerová – Haringerová, Seitzová, Engelová – Lubbertová, Karpfová, Schmidová – Bauerová, Gasdeová.
Branky a asistence: 13. Stalderová (Waidacherová, Daleová) - 19. Delabreová (Ujciková), 27. Spielbergerová (Delabreová), 41. Spielbergerová (Klugeová), 48. Delabreová, 53. Spielbergerová (Delabreová), 60. Spielbergerová (Delabreová).
Støely: 61:47 (24:14, 20:23, 17:10 ). Vylouèení: 6:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Hirvonen – Inoue, Štefková. Divákù: 600.

Fotogalerie

 

Komentáø

Utkání zahájily aktivnìji švýcarské hokejistky. Krátce po úvodním buly se nepøíjemnou støelou prezentovala Biglerová a kotouè jen tìsnì minul branku. Možnost zkraje zápasu však mìly také Nìmky, když Spielbergerová zkoušela zakonèovat bekhendem.

Poté už ale byly na ledì opìt živìjší hráèky v èervených dresech s helvéstkým køížem. Výbornì pálila napøíklad Stadlerová, ale ostrý pokus brankáøka Alblová schovala do lapaèky. Další její úspìšný zákrok pøišel v 11. minutì, to pro zmìnu støílela s razancí Gublerová.

Švýcarky si následnì dobrým bruslením vynutily faul soupeøek. Jejich pøesilovka však zaèala se zpozdìním, jedna z èárových sudích byla nepøíjemnì zasažena pukem a zápas tak byl na zhruba pìt minut pøerušen. K využití pøesilovky pak hráèkám Švýcarska staèilo pouhých osm vteøin. Lara Stadlerová dostala po buly pìknou pøihrávku na modrou èáru a pøesnou støelou otevøela skóre.

Po první tøetinì však nakonec šla obì družstva do kabin za nerozhodného stavu. Možnosti Delarbreové a Spielbergerové sice ještì gólový efekt nemìly, ale poté Nìmky ještì více zabraly a také slavily úspìch v pøesilovce. Byl to Marie Delarbreová, která zùstala zcela volná a v bez váhání rozvlnila síku.

Druhou periodu odstartovala pøesilovka Švýcarek a Nìmky jen tak tak odolaly hrozbì inkasovaného gólu. Waidacherová totiž mìla výbornou støeleckou pozici a jen tìsnì minula. Poèetní výhoda tedy promìnìna nebyla a stejnì dopadla následnì i pøesilovka na druhé stranì, pøestože Delarbreová byla hodnì blízko k dorážce.

Série vylouèení mìla poté další trvání a tým Švýcarska si zápas hodnì zkomplikoval. Hru pouze se tøemi hráèky nezvládl a po nekompromisním zakoèení Kerstin Spilbergerové pøišel obrat ve skóre. Po dalším vylouèením pøesilovka pìt na tøi ještì pokraèovala, ale další gól už v ní povzbuzené Nìmky nepøidaly.

Druhá èást hry byla rozbitá vylouèeními, až v jejím závìru oba týmy znovu hrály s plným poètem hráèek. Vyrovnání skóre mohla v polovinì 36. mintuy zaøídit Scheuerová, jenže z hranice brankovištì neuspìla. Švýcarky promarnily i trestné støílení, které bylo naøízeno za hození hole nìmecké brankáøky. Zakonèení kapitánce Stanzové nevyšlo. Za nepromìnìní mohl v posledních vteøinách pøijít velký trest, když Nìmky ujely ve dvou, Delarbreovou ovšem zastavila lapaèka.

Tøetí tøetina mìla pøinést vìtší snahu Švýcarek o vyrovnání, ale místo ní jim Kerstin Spielbergová pøipravila další problémy. Po pøihrávce Klugeové od mantinelu projela lehce pøed branku a s pøehledem zakonèila. Ani pøesilová hra pak nevedla ke zkorigování stavu.

Zato Nìmky se v boji o zamotání postupových šancí èinily. Klugeová netrefeila témìø odkrytou klec, ale Marie Delarbreová už pak rozjela oslavy na nìmecké støídaèce ètvrtým gólem. Tým Švýcarska mìl v této fázi hodnì dìravou obranu, kterou proklouzla Spielbergerová, zakonèení sólové akce ji ovšem nevyšlo.

Do kolen pak defnitivnì Švýcarky poslal pátý gól, který pøišel z hole výbornì hrající Kerstin Spielbergerové. Ta se tentokrát prosadila z pøeèíslení dvou na jednu a tím zkompletovala hattrick. „Byl to výborný zápas, který se mi hodnì líbil. V Pøerovì chodí spousta divákù, kteøí vytváøejí krásnou atmosféru,“ povìdìla nejlepší hráèka týmu. V závìru zápasu se pak prosadila ještì jednou, když se švýcarské hokejistky pokusily o hru bez brankáøky.

Nìmky využily volný den a zmobilizovaly všechny síly na poslední duel ve skupinì se Švýcarskem. Ten byl pro nì klíèový. „Dobøe jsme potrénovaly, ale byla také trocha odpoèinku. Byly jsme na nákupech a prohlídce mìsta," dodala Spielbergerová.

Ohlasy trenérù

Maritta Beckerová (trenérka Nìmecka): „Jsem nesmírnì šastná, že jsme zvítìzily. Koneènì dìvèata zaèala støílet branky. Vìdìla jsem, že jakmile zaèneme dávat branky, tak vyhrajeme. Jsem na tým pyšná, potøebovaly jsme si sami vrátit ztracenou dùvìru. Vìdìly jsme, že když nám tam nìco spadne, zaèneme si koneènì vìøit a pùjde nám to.“

Dominik Schar (trenér Švýcarska): „Nemùžeme být spokojení, jelikož nyní musíme hrát o udržení, což jsme si po výhøe s Finskem nemysleli. V první tøetinì jsme byli pouze na zaèátku nervózní, ale jinak se nám hrálo dobøe. Vše se otoèilo až v prostøední èásti, kdy jsme mìli nìkolik vylouèení, což pomohlo Nìmkám vstøelit druhý gól. Ztratili jsme hodnì síly, a tak jsme dostali hned ètyøi góly ve tøetím dìjství. Nyní se tìšíme na zápasy s Ruskem.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing