Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
1.1.2012 | Lukáš Peroutka

Èešky zdolaly Rusko a jsou krùèek od ètvrtfinále!

Z l í n - Èeské hokejistky slaví. Ve svém druhém zápase ve skupinì porazily v klíèovém souboji o postup ze skupiny Rusko 2:0 a jen velké pøekvapení by je nyní mohlo pøipravit o úèast ve ètvrtfinálových bojích. Dramatický duel pøed zaplnìnou halou rozhodly svými góly ve tøetí tøetinì Tereza Vanišová a Klára Chmelová, brankáøka Veronika Hladíková vychytala nulu.

 
 
 
Zápas è. 5  |  ne 1.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
Èesko
2:0
Rusko
 
Tøetiny: 0:0, 0:0, 2:0
Èesko: Hladíková - Tejralová, Výtisková, Kubátová, Hudeèková, Kolowratová, Nováková, Vaòouèková, Pelikánová - Køížová, Vanišová, Chmelová - Lásková, Mazánková, Pecinová - Lédlová, Kuželová, Vopravilová - Sadílková, Nešutová, Pøibylová.
Rusko: Monakhovová - Bukševanajová, Šibanová,Jegorovová, Gonèarenková, Batalovová, Nikolajevová, Timofejevová - Bajbakovová, Šepelinsková, Zacharovová - Djupinová, Dìrgèevová, Bìljakovová - Akmanajevová, Isanbájevová, Pavlovová - Šibanová, Kitajevová.
Branky a asistence: 43. Vanišová (Lédlová), 58. Chmelová (Køížová).
Støely: 35:25 (5:14, 23:5, 7:6 ). Vylouèení: 5:5, navíc Mazánková (CZE) 5 min + do konce utkání. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0.
Rozhodèí: Hirvonen (FIN) - Connoly (USA), Majapuro (FIN). Divákù: 690.

Fotogalerie

 

Komentáø

Po prvním zápase proti Švédsku se jak asistent trenéra Nìmec, tak jediná støelkynì èeského týmu, Klára Mazánková, shodli na tom, že za neúspìchem v prvním zápase stála hlavnì èastá vylouèení, špatná støelba a nedùraz pøed brankou soupeøe.

V první tøetinì zápasu proti Rusku se ale domácí hráèky tìchto prohøeškù nedokázaly vyvarovat. Pár støel v úvodu zápasu, které vyslaly na ruskou branku, dokázala gólmanka Monakhovová, která ve vèerejším veèerním zápase èelila více než 70 støelám, bez problémù zlikvidovat. Podobnì se ale èinila i Hladíková v èeské brance.

Èešky si stejnì jako v úvodním zápase zkomplikovaly první tøetinu zbyteènými vylouèeními. První pøesilovka sice Ruskám hrubì nesedla, v té druhé ale nebezpeènì dotírala Batalovová. V té tøetí se dokonce do trháku probojovala Køížová, Rusky ji ale od puku nevybíravì odstavily.

V závìru tøetiny dostaly výhodu jedné hráèky v poli i Èešky, ale ani ony pøesilovku neodehrály ideálnì.

Snaha Èešek, pro které by cokoli jiného než výhra znamenalo neúèast v play off turnaje, byla ale jasnì patrná. Úvodní desetiminutovka druhé tøetiny byla jasnì pod jejich taktovkou, puk se nìkolikrát nebezpeènì kutálel brankovištì Monakhovové, ruská gólmanka ale všechny puky – èasto i s notnou dávkou štìstí – polapila pøed brankovou èarou.

V pìtadvacáté minutì byla asi nejblíže brance Chmelová, nepodaøilo se jí ale puk zvednout tak, aby pøepadl pøes ruskou gólmanku. Obrovský tlak, který mìly, pøetavily Èešky v polovinì zápasu v pøesilovou hru – v ní ale paradoxnì snadno ztrácely pásmo a ruskou branku se jim nepodaøilo výraznìji ohrozit.

Ve 35. minutì se pøi nájezdu Dìrgèevové opìt vyznamenala Hladíková. Odolala i ohromnému náporu Rusek v jejich pøesilové høe v závìru druhé èásti. Konec tøetiny pak patøil Èeškám – ohromná šance Køížové s Mazánkovou i následná støela Chmelové ale zùstaly bez gólové teèky.

Tøetí dvacetiminutovku zahájily Èešky støeleckou kanonádou, a ta ve 43. minutì slavila úspìch. Tereza Vanišová poslala krásnì k tyèce puk, který pøed ní vyrazila ruská gólmanka – 1:0 a obrovská radost domácích.

Následné oslabení ustály domácí hráèky bez vìtších problémù a naopak v další vlastní pøesilové høe nebezpeènì ostøelovaly branku Ruska. Po souhøe Tejralové s Chmelovou musela ruská gólmanka sáhnout po tìžkém zákroku, aby puk vytìsnila. Ve 42. minutì si z rohu nabruslila støed Lédlová, ale ani její jedovka neskonèila brankou. Vopravilová o pár vteøin pozdìji trefila špièku betonu v jinak prázdné ruské brance. Drtivìjší tlak Èešky na turnaji ještì nemìly.

Pøišly o nìj pìt minut pøed koncem tøetiny, kdy dostala trest na pìt minut a do konce utkání Klára Mazánková. Dlouhé a nároèné oslabení nicménì Èešky zvládly ještì lépe než na jednièku s hvìzdièkou. Ve vlastním oslabení se prosadila v 58. minutì Klára Chmelová – 2:0 pro Èesko. Rusky se v závìru, i pøes to, že hrály pøesilovou hru, zmohly na jedinou akci, tu ale zlikvidovala Hladíková.

Ohlasy trenérù

Tomáš Výtisk (trenér Èeské republiky): „Paráda, mám výborný pocit. Dnes jsme hráli dobøe obrannou hru, všechny pìtky hrály skvìle a brankáøka bravurnì chytala. V první tøetinì jsme opìt byli nervózní a nehráli jsme svoji hru, nevím proè se to dìje. Naštìstí v dalších tøetinách jsme se oklepali a soupeøe jasnì pøestøíleli. Diváci dnes i vèera byli výborní. Jsme velmi mile pøekvapeni, kolik jich chodí.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing