Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
3.1.2012 | Lucie Štìrbová

Èešky podlehly Spojeným státùm vysoko 1:13. Ètvrtfinále s Nìmeckem je èeká ve støedu

Z l í n - V posledním zápase základní skupiny A podlehly Èešky výbìru Spojených státù vysoko 1:13. Skóre zápasu otevøela už 22 vteøin po úvodním hvizdu Alex Carpenterová. Kapitánka amerického výbìru pak na zaèátku tøetí èásti zkompletovala hattrick. Zatímco Amerièanky postupují pøímo do semifinále turnaje, Èešky zítra veèer èeká ètvrtfinále.

 
 
 
Zápas è. 11  |  út 3.1.2012  |  19:00  |  Rozpis a výsledky
USA
13:1
Èesko
 
Tøetiny: 3:0, 5:1, 5:0
USA: Petersová (32. Laingová) - Burkeová, Lashombová, Steckleinová, Hamptonová, Mastelová, Johnsonová, Rachlinová - Carpenterová, Pankowskiová, Kennedy-Menefeeová - Skarupaová, Savageová, Trivignová - Schipperová, Cameranesiová, Danielsová - Crossmanová, D´Oenchová, Illikainenová.
Èesko: Hladíková (24. Craigová) - Tejralová, Výtisková, Kubátová, Hudeèková, Kolowratová, Nováková, Vaòouèková, Pelikánová - Køížová, Vanišová, Chmelová - Lásková, Mazánková, Pecinová - Lédlová, Kuželová, Vopravilová - Sadílková, Nešutová, Pøibylová.
Branky a asistence: 1. Carpenterová (Burkeová), 9. Illikainenová (Cameranesiová), 14. Skarupová (Kennedy-Menefeeová), 22. Skarupová (Savageová), 24. Carpenterová (Pankowská), 30. Mastelová, 36. D´Oenchová (Danielsová), 37. Schipperová (Illikainenová), 45. Carpenterová, 46. Skarupaová (Illikainenová), 51. Pankowská (Carpenterová, Kennedy-Menefeeová), 53. Pankowská (Kennedy-Menefeeová), 60. Savageová (Danielsová) - 23. Chmelová
Støely: 47:9 (15:3, 16:4, 16:2 ). Vylouèení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Axelssonová (SWE) - Gagnonová (CAN), Majapurová (F. Divákù: 850.

Fotogalerie

 

Komentáø

Po prohøe Ruska 2:6 mìly èeské hokejistky jistý postup do další fáze turnaje bez ohledu na to, jak odehrají veèerní utkání proti Spojeným státùm.

A Spojené státy hned v první minutì utkání ukázaly, proè patøí spoleènì s Kanadou k hlavním favoritùm turnaje. Už po dvaadvaceti vteøinách hry otevøela skóre Alex Carpenterová. Jen o chvíli pozdìji minula úplnì prázdnou branku Crossmanová.

Úvodní tlak Amerièanek vyvrcholil hned ve 4. minutì prvním èeským faulem. Èeský tým ale dokázal celé dvì minuty udržet Amerièanky mimo své pásmo. Na 2:0 pro Amerièanky zvýšila v 9. minutì po teèi Dani Cameranesiová. Následnì mìly Èešky veliké problémy ve vlastní pøesilovce a stupòující se tlak Amerièanek vyvrcholil tøetí brankou. Hladíková pozdì sklapla betony po støele Dani Cameranesiové – 3:0 pro USA.

Ani vstup do druhé tøetiny nebyl pro Èešky nejšastnìjší. Inkasovaly hned po 70 vteøinách hry z hole Haley Skarupaové. Pak ale poprvé na turnaji inkasovaly i Amerièanky. Petersová neudržela puk, Klára Chmelová do nìj zlehka ukla a Cameranesiová si ho nešastnì dorazila do branky. Pak už ale padaly branky jen za záda èeských gólmanek.

Po brance Alex Carpenterové na 5:1 vystøídala Veroniku Hladíkovou Lenka Craigová. A ta okamžitì èelila tvrdým atakùm amerických útoènic. Šestou branku pøidala v polovinì zápasu Briana Mastelová. Na 7:1 zvýšila v pøesilové høe Miye D Oenchová, která dorážela do naprosto prázdné branky.

Amerièanky si ve druhé tøetinì s èeským týmem hrály jako koèka s myší. Osmou branku pøidala Kate Schipperová. Druhou branku Èešek mohla pøidat Veronika Kuželová, v posledních vteøinách ale nepromìnila samostatný únik.

V úvodu tøetí èásti byly Èešky ve svém pásmu zbyteènì zbrklé, nedaøilo se jim vyhazovat a Spojené státy si vytvoøily tlak korunovaný dalšími dvìma góly. Ve 45. minutì vykroužila Alex Carpenterová oblouèek obranným pásmem, nekompromisnì zavìsila, a zkompletovala tak svùj hattrick. Po zápase støeleckou exhibici Amerièek komentovala takto: "Byl to dobrý zápas pøed skvìlým publikem. Ani jsme necílili na nìjaký konkrétní poèet branek. Prostì jsme si chtìli zastøílet, abychom pøed dalším utkáním byly v pohodì. Bereme tato utkání jako pøípravu na další tìžké zápasy, která by mìla pomoci ke stmelení týmu."

O minutu pozdìji pøidala témìø totožnou branku Haley Skarupaová a na svìtelné tabuli naskoèila desítka.

Devìtaètiøicátá minuta znamenala jedenáctou inkasovanou branku. Prosadila se Anne Pankowská, která o tøi minuty pozdìji pøidala i dvanáctou branku USA. Crossmanová následnì trestuhodnì minula prázdnou klec.Skóre zápasu uzavøela devìtapadesát vteøin pøed koncem Paige Savageová. Èešky tedy prohrály svùj poslední zápas ve skupinì 1:13.

Ohlasy trenérù

Zdenìk Nìmec (asistent trenéra Èeské republiky): „Dnes se ukázalo, jak velký rozdíl je mezi námi a USA. Nastoupili jsme s obranným systémem, ale moc nám nevycházel. Dùraz Amerièanek pøed naší branou byl takový, že jen z dorážek jsme dostali snad osm branek. Je to pro nás zklamání, chtìli jsme jim to dnes znepøíjemnit a nedostat takovou nakládaèku, jakou jsme dostali. Inkasovali jsme rychlou branku a to s námi zametlo. Naštìstí holky na takové prohry rychle zapomínají a zítra proti Nìmkám do toho pùjdeme zase naplno od zaèátku.“
Heather Linstad (trenérka USA): „Odehrály jsme dnes dobré utkání. Èešky bojovaly a my se musely snažit. Asi jsme trochu potrápily jejich brankáøky, ale obì chytaly dobøe. Nechtìly jsme v závìru nic vypustit, protože se na tomto turnaji vidíme poprvé od srpna a máme na èem pracovat. Takové zápasy jsou dobré k nacvièení mnoha herních situací i k vybudování té správné týmové chemie.“
 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing