Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
6.1.2012 | Lucie Štìrbová

Amerièanky jsou ve finále. Nìmecko porazily jednoznaènì 7:1

Z l í n - První semifinále mìlo jednoznaèný prùbìh. Amerièanky si jasnì poradily s výbìrem Nìmecka a po výhøe 7:1 jsou prvními finalistkami šampionátu. Absolutorium si nicménì zaslouží nìmecká gólmanka Janina Fuchsová, která si pøipsala 79 úspìšných zákrokù. Spojené státy si tak opìt po roce zahrají finále. Nìmky èeká zítra odpoledne zápas o bronz.

 
 
 
Zápas è. 1  |  pá 6.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
USA
7:1
Nìmecko
 
Tøetiny: 3:1, 1:0, 3:0
USA: Laingová - Burkeová, Lashombová, Steckleinová, Hamptonová, Mastelová, Johnsonová, Rachlinová - Carpenterová, Pankowská, Kennedy-Menefeeová - Skarupaová, Savageová, Trivignová - Schipperová, Cameranesiová, Danielsová - Flugová, D Oenchová, Illikainenová.
Nìmecko: Fuchsová - Ujciková, Fiegertová, Wagnerová, Fritzová, Reimannová, Scheuerleinová, Bartschová, Voogová - Delarbreová, Klugeová, Spielbergerová - Haringerová, Seitzová, Engelová - Lubbertová, Karpfová, Schmidová - Bauerová, Gasdeová, Swikullová.
Branky a asistence: 5. Flugová (Burkeová), 13. Carpenterová (Pankowská, Kennedy-Menefeeová), 19. Skarupaová (Burkeová), 25. Kennedy-Menefeeová (Pankowská), 51. Kennedy-Menefee (Pankowská), 52. Skarupaová, 55. Flugová (Illikainenová) - 12. Spielbergerová (Delabreová)
Støely: 86:6 (31:2, 32:2, 23:2 ). Vylouèení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Hirvonenová - Majapurová, Schipper - Poetrayová. Divákù: 260.

Fotogalerie

 

Komentáø

Statistiky mluvily pøed zápasem naprosto jasnì. Amerièanky byly jasnými favoritkami. A hráèky Spojených státù tyto pøedpovìdi potvrzovaly od prvních minut. V obranném pásmu Nìmek si dìlaly, co chtìly. Nìmecká obrana byla na ledì jen v roli statistù.

První branka na sebe nenechala dlouho èekat – Burkeová namazala Kate Flugové a ta byla témìø bez práce – pátá minuta a 1:0 pro Spojené státy.

Nìmkám se v prvních deseti minutách nepodaøilo ani jednou vystøelit na branku. Spojené státy jasnì dominovaly, Nìmky nebyly schopné dostat se dlouhé minuty ani k puku. O to vìtším pøekvapením byla jejich vyrovnávací branka ve 12. minutì. Z první kloudnìjší akce Nìmek se prosadila Kerstin Spielbergerová.

Stav 1:1 trval ale jen minutu. Alex Carpenterová trefila rùžek nìmecké klece. Puk se sice odrazil ven a nìkolik desítek vteøin se hrálo dál, ale rozhodèí gól nakonec po konzultaci s brankovým sudím uznaly. Ohromnou pøevahu Amerièanek v první tøetinì korunovala v závìru Haley Skarupaová, která si obhodila obránkyni a poslala USA do vedení 3:1.

Jen obrovská obìtavost nìmecké obrany a skvìlé zákroky gólmanky Fuchsové zabránily v první desetiminutovce druhé èásti vìtšímu gólovému pøídìlu. V 25. minutì se sice prosadila Maryanne Kennedy-Menefeeová a zvýšila na 4:1, ale další branku i pøes obrovský tlak a neustálé útoèné manévry v pásmu Nìmecka Spojené státy v druhé dvacetiminutovce nepøidaly.

O ohromné pøevaze svìdèil i fakt, že Amerièanky vystøelily za prvních ètyøicet minut na Fuchsovou celkem 63 støel. Naproti tomu Amerièanka Laingová zasahovala proti ètyøem støelám, z nichž jednu pustila za svá záda.

I ve tøetí tøetinì nechávaly Amerièanky vyniknout gólmanku Furchovou. Kapitánka Carpenterová ve ètyøicáté ètvrté minutì nastøelila tyèku. O dvì minuty pozdìji se na Laingovou hnala pro zmìnu Spielbergerová, americká obrana ji ale dobruslila a obrala o puk ještì pøed vystøelením. Fuchsová se pak vyznamenala i proti støele Pankowské, která pálila ze dvou metrù.

Další branku pøidala až v 51. minutì Maryanne Kennedy- Menefeeová. Fuchsová se nestihla pøesunout a Amerièanka èíhající u druhé tyèky puk bez problémù poslala za brankovou èáru. Ubìhlo jen necelých dvacet vteøin a Spojené státy se prosadily znovu – do horní èásti branky pálila Haley Skarupaová.

Kouzlo nìmecké gólmanky jako by v tu chvíli pøestalo fungovat. Po sérii nejistých zákrokù pøidala Kate Flugová sedmou branku Spojených státù. Závìr tøetiny pak Státy dohrály spíše v tréninkovém tempu. Amerièanky se nepouštìly do žádného bezhlavého útoèení a pohlídaly si výsledek 7:1. Zítra je èeká finále a Anne Pankowská si nepøipouští možnost, že by bylo proti jinému týmu než Kanadì: „Jsem opravdu šastná, že se nám podaøilo postoupit. Na druhou stranu musíme zlepšit rychlost v urèitých herních situacích, abychom byly pøipravené na Kanadu. Celý turnaj pracujeme dobøe a rády bychom to pøenesly i do dalšího zápasu, takže proti Kanadì budeme hrát tvrdì a rychle bruslit."

Ohlasy trenérù

Heather Linstadová (trenérka USA): „Vyhrály jsme, ale pøesto jsme dnes udìlaly nìkolik chyb. Pøi pøechodu do útoèného pásma jsme èasto ztrácely puky, a nabízely tím soupeøi možnost protiútoku. Ve finále, kdy soupeø dokáže tyto šance trestat, se toho musíme vyvarovat. Celkovì ale hráèky zápas odmakaly, líbila se mi i atmosféra v týmu.“

Maritta Beckerová (trenérka Nìmecka): „Takový zápas jsme oèekávali. Vìdìli jsme, že Amerièanky jsou skvìlé bruslaøsky a mají výbornou techniku hole i støelbu, a že jsou dokonce možná ještì lepší než Kanaïanky. Na naši bránu šlo celkem 86 støel, sami jsme jich pøitom vyslali jen 6 nebo 8. Dostat v takové situaci jen sedm gólù není tak špatné. Dopøedu bylo jasné, že máme jen malou šanci, pøesto jsme se chtìli ukázat. Jediný gól, který jsme dali, by nám mìl pomoci zvednout sebevìdomí pøed zítøejším zápasem.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing