Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
7.1.2012 | Ondøej Kubát

Primátor Pøerova: Poøádání mistrovství je pro mìsto velkou propagací

P ø e r o v - Pøestože èeský tým odehrál vìtšinu svých zápasù ve Zlínì, dokázali diváci v Pøerovì vytvoøit turnaji skvìlou kulisu. Veškeré rekordy z minulosti padly, vše navíc probìhlo bez výraznìjších organizaèních zádrhelù, bez viditelných problémù. Mistrovství svìta žen do 18 let nabídlo akci prvotøídní úrovnì a obì hostitelská mìsta vytvoøila hráèkám ty nejlepší podmínky. „Jsme velmi rádi, že byl zrovna náš stadion pro svìtový šampionát vybrán,“ pochvaloval si primátor Pøerova Ing. Jiøí Lajtoch.

 
 
 

Co pro Pøerov znamená, že se tak velká akce koná právì v tomto mìstì?
Pro mìsto je Pøerov je poøádání takové akce velkou propagací. Ví se o nás ve svìtì, svìtový šampionát navíc hostíme na našem zrekonstruovaném stadionu. Ukázali jsme také, že v Pøerovì jsou fanoušci, kteøí mají rádi hokej.

Divácké návštìvy jsou v Pøerovì vskutku fantastické. Èekal jste to?
Pøerov je znám tím, že nejnavštìvovanìjším sportem ve mìstì je právì lední hokej. Obyvatelé Pøerova ale samozøejmì hokej mladých žen neznají, takže byli zvìdaví. A zjistili, že jde o pìkný hokej, proto zaèali chodit.

Již jste zmínil váš zrekonstruovaný stadion. Máte radost, že jste tak významnou akci mohli hostit právì ve vaší krásné hale?
Jsme na to pyšní. Do rekonstrukce jsme se dali proto, abychom podpoøili lední hokej, mìsto Pøerov se o podporu tohoto sportu snaží již delší dobu. Jsme tedy velmi rádi, že byl náš stadion vybrán pro mistrovství svìta žen do 18 let.

Mohl byste prozradit jak konkrétnì podporujete lední hokej ve mìstì?
Vlastníme zimní stadion v Pøerovì. Snažíme se podporovat hokej tím, že platíme veškeré náklady na provoz haly, pøidáváme také finanèní prostøedky hokejovému klubu na èinnost tak, aby se mohl rozvíjet.

Podílelo se mìsto také na organizaci mistrovství svìta?
Ano, zástupci mìsta byli v organizaèním týmu. Podíleli jsme se na poøádání také finanènì.

Èeské dívky odehrály v Pøerovì jen jediné utkání. Nemrzí vás to?
Je to možná trochu škoda. Na èeský tým se naši fanoušci tìšili, je mi trošku líto, že hrál ve Zlínì. Na druhou stranu je tøeba øíct, že Zlín byl prioritní, my jsme byli až na druhém místì. Chápu to, Zlín je vìtší mìsto a veškerá organizace byla soustøedìna spíše na Zlín. Myslím si však, že i tady v Pøerovì jsme byli svìdky hezkých zápasù a diváci si je jistì užili.

Vy osobnì jste také hokejovým fanouškem?
Ano, jsem fanouškem ledního hokeje, dokonce jsem srdcem našeho hokejového klubu.

A našel jste si bìhem týdne èas na návštìvu nìkterých zápasù na svìtovém šampionátu?
Ano, navštívil jsem ètyøi utkání.

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing